10._piaramida_vf._papusa_mare_-_morar_daniel.jpg

 Piramida Vf. Păpușa Mare - Morar Daniel