Lac temporar sub Saua Branu - Daniel Morar.jpg

 Lac temporar sub Saua Branu - Daniel Morar